• Chưa có ai đứng top

Người dùng 1146 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1145 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1144 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1143 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1142 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 1141 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1140 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1139 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1138 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1137 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1136 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1135 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1134 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1133 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1132 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1131 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1130 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1129 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1128 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1127 đã mua một tài khoản giá 50,000đ
VIP
Acc #261 - Shop Ngọc Rồng
mua acc261

270.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #262 - Shop Ngọc Rồng
mua acc262

270.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #265 - Shop Ngọc Rồng
mua acc265

270.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #266 - Shop Ngọc Rồng
mua acc266

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #271 - Shop Ngọc Rồng
mua acc271

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #272 - Shop Ngọc Rồng
mua acc272

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #263 - Shop Ngọc Rồng
mua acc263

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #264 - Shop Ngọc Rồng
mua acc264

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #102 - Shop Ngọc Rồng
mua acc102

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #124 - Shop Ngọc Rồng
mua acc124

240.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #6 - Shop Ngọc Rồng
mua acc6

216.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Không có đệ tử

VIP
Acc #293 - Shop Ngọc Rồng
mua acc293

210.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #309 - Shop Ngọc Rồng
mua acc309

210.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #287 - Shop Ngọc Rồng
mua acc287

210.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #314 - Shop Ngọc Rồng
mua acc314

210.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #270 - Shop Ngọc Rồng
mua acc270

210.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây