• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 465 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 464 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 463 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 462 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 461 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 460 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 459 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 458 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 457 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 456 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 455 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 454 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 453 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 452 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 451 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 450 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 449 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 448 đã mua một tài khoản giá 140,000đ Người dùng 447 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 446 đã mua một tài khoản giá 35,000đ
VIP
Acc #248 - Shop Ngọc Rồng
mua acc248

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #250 - Shop Ngọc Rồng
mua acc250

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #241 - Shop Ngọc Rồng
mua acc241

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #242 - Shop Ngọc Rồng
mua acc242

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #244 - Shop Ngọc Rồng
mua acc244

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #237 - Shop Ngọc Rồng
mua acc237

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Không có đệ tử

VIP
Acc #238 - Shop Ngọc Rồng
mua acc238

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #255 - Shop Ngọc Rồng
mua acc255

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #249 - Shop Ngọc Rồng
mua acc249

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #251 - Shop Ngọc Rồng
mua acc251

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #246 - Shop Ngọc Rồng
mua acc246

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #253 - Shop Ngọc Rồng
mua acc253

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #252 - Shop Ngọc Rồng
mua acc252

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #245 - Shop Ngọc Rồng
mua acc245

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #247 - Shop Ngọc Rồng
mua acc247

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #254 - Shop Ngọc Rồng
mua acc254

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây