• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 318 đã mua một tài khoản giá 450,000đ Người dùng 317 đã mua một tài khoản giá 400,000đ Người dùng 316 đã mua một tài khoản giá 500,000đ Người dùng 315 đã mua một tài khoản giá 400,000đ Người dùng 314 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 313 đã mua một tài khoản giá 99,000đ Người dùng 312 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 311 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 310 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 309 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 308 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 307 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 306 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 305 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 304 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 303 đã mua một tài khoản giá 150,000đ Người dùng 302 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 301 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 300 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 299 đã mua một tài khoản giá 200,000đ
VIP
Acc #252 - Shop Ngọc Rồng
mua acc252

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #245 - Shop Ngọc Rồng
mua acc245

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #247 - Shop Ngọc Rồng
mua acc247

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #254 - Shop Ngọc Rồng
mua acc254

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #256 - Shop Ngọc Rồng
mua acc256

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #274 - Shop Ngọc Rồng
mua acc274

550.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #257 - Shop Ngọc Rồng
mua acc257

550.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #258 - Shop Ngọc Rồng
mua acc258

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #259 - Shop Ngọc Rồng
mua acc259

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #260 - Shop Ngọc Rồng
mua acc260

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #267 - Shop Ngọc Rồng
mua acc267

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #268 - Shop Ngọc Rồng
mua acc268

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #273 - Shop Ngọc Rồng
mua acc273

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #261 - Shop Ngọc Rồng
mua acc261

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #262 - Shop Ngọc Rồng
mua acc262

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #265 - Shop Ngọc Rồng
mua acc265

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây