• Chưa có ai đứng top

Người dùng 1146 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1145 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1144 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1143 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1142 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 1141 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1140 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1139 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1138 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1137 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1136 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1135 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1134 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1133 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1132 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1131 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1130 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1129 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1128 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1127 đã mua một tài khoản giá 50,000đ
VIP
Acc #235 - Shop Ngọc Rồng
mua acc235

570.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #240 - Shop Ngọc Rồng
mua acc240

540.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #243 - Shop Ngọc Rồng
mua acc243

540.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #239 - Shop Ngọc Rồng
mua acc239

510.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #248 - Shop Ngọc Rồng
mua acc248

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #250 - Shop Ngọc Rồng
mua acc250

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #241 - Shop Ngọc Rồng
mua acc241

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #242 - Shop Ngọc Rồng
mua acc242

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #244 - Shop Ngọc Rồng
mua acc244

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #237 - Shop Ngọc Rồng
mua acc237

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Không có đệ tử

VIP
Acc #238 - Shop Ngọc Rồng
mua acc238

480.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #255 - Shop Ngọc Rồng
mua acc255

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #249 - Shop Ngọc Rồng
mua acc249

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #251 - Shop Ngọc Rồng
mua acc251

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #246 - Shop Ngọc Rồng
mua acc246

420.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #253 - Shop Ngọc Rồng
mua acc253

420.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây