• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 318 đã mua một tài khoản giá 450,000đ Người dùng 317 đã mua một tài khoản giá 400,000đ Người dùng 316 đã mua một tài khoản giá 500,000đ Người dùng 315 đã mua một tài khoản giá 400,000đ Người dùng 314 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 313 đã mua một tài khoản giá 99,000đ Người dùng 312 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 311 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 310 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 309 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 308 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 307 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 306 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 305 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 304 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 303 đã mua một tài khoản giá 150,000đ Người dùng 302 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 301 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 300 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 299 đã mua một tài khoản giá 200,000đ
VIP
Acc #235 - Shop Ngọc Rồng
mua acc235

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #240 - Shop Ngọc Rồng
mua acc240

900.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #243 - Shop Ngọc Rồng
mua acc243

900.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #239 - Shop Ngọc Rồng
mua acc239

850.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #248 - Shop Ngọc Rồng
mua acc248

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #250 - Shop Ngọc Rồng
mua acc250

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #241 - Shop Ngọc Rồng
mua acc241

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #242 - Shop Ngọc Rồng
mua acc242

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #244 - Shop Ngọc Rồng
mua acc244

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #237 - Shop Ngọc Rồng
mua acc237

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Không có đệ tử

VIP
Acc #238 - Shop Ngọc Rồng
mua acc238

800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #255 - Shop Ngọc Rồng
mua acc255

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #249 - Shop Ngọc Rồng
mua acc249

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #251 - Shop Ngọc Rồng
mua acc251

750.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #246 - Shop Ngọc Rồng
mua acc246

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #253 - Shop Ngọc Rồng
mua acc253

700.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây