• Chưa có ai đứng top

Người dùng 1146 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1145 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1144 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1143 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1142 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 1141 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1140 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1139 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1138 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1137 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1136 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1135 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1134 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1133 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1132 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1131 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1130 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1129 đã mua một tài khoản giá 60,000đ Người dùng 1128 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 1127 đã mua một tài khoản giá 50,000đ
VIP
Acc #224 - Shop Ngọc Rồng
mua acc224

660.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #227 - Shop Ngọc Rồng
mua acc227

660.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #228 - Shop Ngọc Rồng
mua acc228

660.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #223 - Shop Ngọc Rồng
mua acc223

630.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #226 - Shop Ngọc Rồng
mua acc226

630.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #231 - Shop Ngọc Rồng
mua acc231

630.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #236 - Shop Ngọc Rồng
mua acc236

630.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #221 - Shop Ngọc Rồng
mua acc221

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #220 - Shop Ngọc Rồng
mua acc220

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #225 - Shop Ngọc Rồng
mua acc225

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #229 - Shop Ngọc Rồng
mua acc229

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #232 - Shop Ngọc Rồng
mua acc232

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #222 - Shop Ngọc Rồng
mua acc222

570.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #230 - Shop Ngọc Rồng
mua acc230

570.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #233 - Shop Ngọc Rồng
mua acc233

570.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #234 - Shop Ngọc Rồng
mua acc234

570.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây